Prawo Cywilne

Prawo cywilne reguluje stosunki prawne pomiędzy podmiotami występującymi we wzajemnych relacjach na równej pozycji.
W uproszczeniu w ramach prawa cywilnego można wyróżnić :
Prawo umów (prawo zobowiązań), prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo rodzinne.
• prowadzenie procesów sądowych
• negocjacje
• mediacje
• przygotowywanie umów i regulaminów
• opinie prawne


Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne reguluje majątkowe i niemajątkowe kwestie stosunków rodzinnych. Dotyczy relacji między małżonkami, a także stosunków miedzy rodzicami i dziećmi.
• rozwody
• kontakty rodziców z dziećmi
• władza rodzicielska nad małoletnimi
• alimenty
• podział majątku wspólnego


Prawo Handlowe

Prawo Handlowe reguluje stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, stosunki pomiędzy spółkami a osobami trzecimi, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego.
• negocjowanie i redagowanie umów
• obsługa prawna związana z zakładaniem spółek i ich rejestracji
• rozwiązywanie problemów w funkcjonowaniu istniejących spółek
• likwidacja spółek
• bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych


Prawo Karne

Prawo Karne określa czyny będące przestępstwami, kary i środki karne za popełnienie czynów karalnych, zasady odpowiedzialności karnej.
• obrona oskarżonych
• reprezentowanie interesów pokrzywdzonych
• prowadzenie postępowań wykonawczych (warunkowe przedterminowe zwolnienie)
• pomoc w odbyciu kary w ramach systemu dozoru elektronicznego (SDE)
• sprawy z oskarżenia prywatnego

Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne reguluje m.in. organizację i działania administracji publicznej.
• pomoc w uzyskaniu zezwoleń
• pomoc w uzyskaniu koncesji
• wsparcie prawne w inwestycjach z zakresu funkcjonowania nośników reklamowych
• doradztwo z zakresu procesu budowlanego
• doradztwo na rzecz byłych właścicieli (ich następców prawnych) tzw. gruntów warszawskich, utraconych na skutek obowiązywania „Dekretu Bieruta”
• reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, administracji samorządowej
• reprezentowanie klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA)
• reprezentowanie klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA)

Prawo Cywilne Procesowe

Prawo Cywilne Procesowe – prowadzenie procesów sądowych z zakresu prawa cywilnego.
• Zastępstwo klientów przed sądami powszechnymi
• Zastępstwo klientów przed Sądem Najwyższym
• Udział w negocjacjach


Kompleksowa Obsługa Prawna Przedsiębiorców

Kompleksowa Obsługa Prawna Przedsiębiorców – Oferuję kompleksową obsługę prawną m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, czy prawa administracyjnego.
• wsparcie w procesie negocjacji
• bieżąca obsługa przedsiebiroców
• opracowanie dokumentacji korporacyjnej
• opracowanie i analiza umów handlowych
• przygotowanie opinii prawnych
• reprezentacja spółek i innych przedsiębiorców, wspólników, akcjonariuszy


Pozostałe zapytania

W przypadku posiadania pytań lub potrzeby indywidualnej rozmowy zapraszam do kontaktu


Call Now Button